Hur går det till när det blir ett försök?

En idé till ett försök kan börja vart som helst. På en fältvisning, en arbetsgrupp, ett samtal mellan lantbrukare och rådgivare, ett forskningsprojekt, ett politiskt beslut eller på ett ämneskommittémöte som drivs mellan Hushållningssällskapet och SLU. Det finns många vägar till förslag och inget är fel! Hushållningssällskapet är en viktig länk mellan forskning och lantbrukare. Vi samlar in försöksidéer via många olika forum, direkt genom lantbrukare, forskare och samarbetspartners. Flera av Hushållningssällskapen har dessutom en försökskommitté som kartlägger behovet av vad som behöver utredas och lägger förslag till försök och kommande serier.

Dessa försökskommittéer finns inom Skåneförsöken, Animaliebältet, Försök i Väst, Östra Sverigeförsöken, Sveaförsöken samt Norrlandsförsöken. Försökskommittéerna består av representanter från Hushållningssällskapen, lantbrukare, näringen, Jordbruksverket samt från SLU. Tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, förankras sedan idéerna i bredare lager genom de åtta olika ämneskommittéerna, Vatten, Jordbearbetning, Växtnäring, Ogräs, Växtskydd, Odlingssystem, Odlingsmaterial samt Vall & grovfoder.

Inom Hushållningssällskapet finns sedan en styrgrupp som, tillsammans med arbetsgrupper, arbetar fram försöksupplägg som svarar mot frågeställningarna. Deras uppdrag är också att se till att försöksserierna placeras på rätt lokaler och att man når beställarnas önskemål. Detta arbete kräver en hel del planering samtidigt som vi hela tiden måste vara flexibla. Sverigeförsökens försöksserier fördelas sedan i landet efter jordbruksarealer samt försökets frågeställning för enskilda jordbruksområden.  Vissa försöksserier fördelas också geografiskt för att på bästa sätt ge breda svar på den frågeställning som ligger till grund för försöksserien. Därefter tar Hushållningssällskapets utförare vid med arbetet i fält.