Försöksstationer i sverige

Nedan hittar du en kort beskrivning och kontaktuppgifter till var försöksstation

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Strax utanför Piteå ligger Öjebyn där Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har sin försöksgård ”Öjebyn Agro Park”. Det är den nordligaste av de försöksstationer som finns i Sverige och har därför en viktig roll i det norrländska jordbruket. Vi utför främst sortförsök med vall och spannmål, men har även långliggande försök. Vallen är den viktigaste grödan för lantbruken i norr. Jordarterna varierar men är mest mo och mjäla.

Vi brukar ca 128 ha där vi fram till 2019 har arrenderat stora delar av marken av SLU. Förutom de försök vi utför har vi haft ekologisk spannmålsodling på stora delar. En del av marken har brukats ekologiskt sedan 1988. Vi är nu inne i en utvecklingsfas i och med ett köp av hela fastigheten, och kommer under 2020 överta ägandet av marken. Detta gör att vi får nya möjligheter och vi avser att utveckla försöken både i antal försök, arealer och innehåll. Utveckling av odlingsmetoder, gödslingsförsök, växtskyddsfrågor och digital teknik är exempel på områden vi vill driva. Det finns även stora möjligheter att utveckla odlingen av fler grödor.

På Öjebyn Agro Park finns även en försöksträdgård där olika trädgårdsförsök har drivits sedan 40-talet. De senaste åren har vi inte haft så många rena forskningsförsök, men vi har årligen fina demonstrationsodlingar och sortprovningar med frilandsgrönsaker, frukt och bär. Även på trädgårdssidan är vi inne i en utvecklingsfas vad gäller att utveckla försök för trädgårdsnäringen i den norra landsänden, med kallt klimat men med många soltimmar.

Sara Byström - Platschef Öjebyn Agro Park

Mobil 070 107 66 87

E-post sara.bystrom@hushallningssallskapet.se

Jan Nilsson - Försöksledare jordbruk

Mobil 070 181 63 22

E-post jan.nilsson@hushallningssallskapet.se

Ann-Kristin Isaksson - Driftledare trädgård

Mobil 076 823 08 86

E-post ann-kristin.isaksson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Västra

Vår försöksstation Logården utgör centrum för försöksverksamheten inom Hushållningssällskapet Skaraborg och Hushållningssällskapet Väst. I anslutnings till våra kontors- och verkstadslokaler äger vi ca 270 ha åkermark som arrenderas ut till fyra olika närliggande lantbrukare.

Vi har ett nära samarbete med arrendatorerna och placerar mer än hälften av vår totala försöksvolym på denna areal. Vi utför alla typer av växtodlingsförsök, såsom sortförsök, växtnäringsförsök, växtskyddsförsök och jordbearbetningsförsök. Vi väger upp gödsel till växtnäringsförsök och förser Hushållningssällskapets andra försöksstationer runt om i Sverige med detta.

På Logården har vi också ett laboratorium där vi analyserar prover av spannmål, oljeväxter och trindsäd, främst från vår egen försöksverksamhet men även från några andra försöksstationer. Vi gör analyser med NIT-teknik och analyserar även falltal och tusenkornvikt.

Henrik Leijon

Telefon 0511-248 79

E-post henrik.leijon@hushallningssallskapet.see

Hushållningssällskapet Östergötland

Vid försöksverksamheten som är stationerad på Klostergården, bedrivs en omfattande provning av sorter, odlingsmetoder, gödslingar, växtskydd, ekologiskaförsök, mm. Försöksverksamheten lägger årligen ut ca 200 fältförsök varav en stor del ligger på våra egna gårdar.

Försöken utförs på beställning av regionala försöksorganisationen, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och beställare från den övriga lantbruksnäringen. Alla typer av försök utförs med modern försöksteknik på ett objektivt sätt.

Fältförsök utförs i de flesta grödor men i störst utsträckning i de vanligaste grödorna som till exempel vete, havre, raps, korn och ärter. Försöken kan delas in i olika kategorier bland annat växtnäringsförsök, sortförsök, ogräsförsök och växtskyddsförsök samt odlingstekniska försök.

Sven-Åke Rydell

Mobil 0708-29 08 34

E-post sven-ake.rydell@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Skåne

Med hög precision utför vi försök i alla jordbruks- och frilandsgrödor i såväl konventionell som ekologisk odling. Vi har tre försöksstationer i Skåne, Helgegården med inriktning på potatisförsök, Borgeby med inriktning på sockerbetsförsök och specialgrödor och Sandby gård med inriktningen spannmål och ekologiska försöks. Vi utför även GEP-ackrediterade samt GLP-godkända försök inför registrering av växtskyddsmedel.

Vi håller oss i framkanten av försökstekniken med precisionsverktyg och arbetar ständigt med förbättringar och utveckling av försöksmaskiner och mätutrustning. Vi strävar hela tiden efter att vara kostnadseffektiva för att kunna erbjuda dig den bästa lösningen – från beställning till färdig rapport.

Hos oss erbjuder vi tjänster inom preparatuppvägning – med möjlighet till mellanlagring av produkter. Vi erbjuder även frörensning av utsäde och lagring. På Borgeby finns ett betningslaboratorium där vi betar försöksutsäde till egna försök och projekt, men även till sortförsök som ingår i Sverigeförsöken.

Vår styrka ligger i att med god lokalkännedom kunna erbjuda försök inom hela Skåne. Många av försöken placerar vi på våra tre försöksstationer: Sandby gård, Borgeby och Helgegården. Vi placerar även försök hos våra försöksvärdar, dvs. lantbrukare runtom i Skåne som delar vårt stora intresse för fältförsök.

Ulrika Dyrlund Martinsson

Telefon 010-476 20 31

E-post ulrika.dyrlund-martinsson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Gotland

Försöksstationen Hallfreda på Gotland har sitt kontor på Roma (Lövsta), tillsammans med Gotland Grönt Centrum och lantbruksskolan. Fältförsöksverksamheten är förlagd till Hallfreda, 13 km öster om Visby, på en av SLU:s egendomar. Årligen lägger vi ut 50-60 försök, till det tillkommer demonstrationsodlingar och andra arbeten. Flertalet försök läggs ut hos lantbrukare, en del är utlagda på Hallfreda och Lövsta som delvis är omställd till ekologisk odling.

Inriktningen på fältförsök och grödor varierar med frågeställning och kund. Vi har en maskinpark för att kunna utföra olika typer av försök anpassad till försök och kund. Östersjön påverkat klimatet på Gotland, vintrarna är milda och somrarna är torra med många soltimmar.

Då Gotland ligger på kalkberggrund är pH-värdena höga. Jordarterna varierar från mellanlera till sandjordar, därtill tillkommer mulljordarna som är betydelsefull för animalieproduktionen och grönsaksodlingen.

Växtodlingen på Gotland har en bred inriktning, vallen är den största grödan då djurproduktionen är viktig för Gotlands lantbrukare. På vissa delar av Gotland dominerar spannmål, baljväxter och oljeväxter. Grönsaksodlingen är omfattande främst odling av bland annat morötter, palsternackor och potatis.

Bo Pettersson

Telefon 0498-20 22 45

Mobil 070-775 76 34

E-post bo.pettersson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Sjuhärad

Försöksstationen Rådde Gård i Länghem anläggs och förvaltas försök inom de gröna näringarna. Växtodling, skog, biogas och djurproduktion är några av de ämnesområden som vi arbetar med. Inom området växtodling specialiserar vi oss på vall och grovfoder. Vi som jobbar med försöken har lång erfarenhet och god kunskap inom näringen. När du kontaktar oss får du en kontaktperson som hjälper dig från planering av försöksupplägg till bearbetning av försöksresultat.

Försöksplatsen Rådde Gård är belägen 186 meter över havet med Jordarten moränmo vilket representerar en stor del av sydsvenska höglandet. Vår försöksgård på Landsbygdens Rådgivningscenter, Rådde Gård i Länghem har vi bra markförhållande, moderna lokaler och maskiner som gör det möjligt att leverera kvalitativa resultat när du behöver dem som bäst.

Ola Hallin

Telefon 0325-618 614

Mobil 0701-70 92 25

E-post ola.hallin@radgivarna.nu

Hushållningssällskapet Halland

På vår försöksstation Lilla Böslid har vi inriktat oss på sortförsök inom spannmål och vall. Vi har lång erfarenhet av potatisförsök och har god tillgång till bevattning. Jordarten på Lilla Böslid går från sand till mellanlera.

Vi har 2 st dräneringsstationer på Lilla Böslid och 1 st dräneringsstation ute på Mellby, där har vi goda möjligheter att lägga odlingssystemsförsök och ett gott samarbete med SLU med många gemensamma långliggande försök tillsammans.

Under vinterhalvåret utökar vi vår verksamhet med markkartering.

Cristian Nilsson

Telefon 035-465 10

Mobil 0736-20 51 41

E-post cristian.nilsson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Vår försöksstation Torslunda på Öland ligger 10 minuter från Ölandsbron och med våra unika odlingsförutsättningar - torrt och milt klimat med kalkrika jordar - kan vi odla både våra vanligaste grödor och nischgrödor. Tack vare vårt goda samarbete med lantbrukare i regionen kan du som beställare vara med att påverka odlingsförutsättningar för ditt försök. Med detta får vi tillgång till mark med olika jordarter för odling av våra största grödor som spannmål, vall, potatis och majs.

På försöksstationen finns möjlighet för dig att ordna event i våra lokaler och på ytor utomhus.

Vi har egna specialmaskiner för allt från sådd till skörd. På försöksstationen har vi möjlighet för Bevattning på hela anläggningen. Vi har lång erfarenhet av försök med nischgrödor som lök, bönor och ärtor av olika slag, samt kikärt och sötpotatis. Vi utför försök med fokus på sortprovning, växtskydd, ogräsbekämpning, bevattning, gödsling och odlingsteknik.

Vi har egna specialmaskiner för allt från sådd till skörd. På försöksstationen har vi möjlighet för Bevattning på hela anläggningen. Vi har lång erfarenhet av försök med nischgrödor som lök, bönor och ärtor av olika slag, samt kikärt och sötpotatis. Vi utför försök med fokus på sortprovning, växtskydd, ogräsbekämpning, bevattning, gödsling och odlingsteknik.

Försöksstation med klimat för framtidens odling!

Jan-Olov Karlsson

Mobil 070-287 63 63

E-post jan-olov.karlsson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet HS Konsult

Vi utgår från två försöksstationer placerade på Brunnby gård som ligger strax utanför Västerås och Säbylund som är belägen mellan Kumla och Örebro. Från dessa två orter täcker vi upp en stor geografisk yta som sträcker sig runt Mälar- Hjälmardalen och upp till Hälsingland.

Brunnby gård drivs som en typisk mellansvensk spannmålsgård på mellanlera med spannmål, balj- och oljeväxter som dominerande grödor. Omkring en tiondel av våra försök placerar vi på Brunnby gård och resterande läggs ute hos lantbrukare, som ofta är återkommande som försöksvärdar. På Brunnby gård har vi även en omfattande odling av demoytor till mässan Brunnby Lantbrukardagar som vi anordnar i början juli varje år.

För att få geografisk spridning har vi ett utbrett samarbete med duktiga och intresserade lantbrukare i regionen. Detta ger oss en stor flexibilitet där vi kan hitta rätt förhållanden och tillväxtbetingelser för många olika typer av försök, allt från högavkastande leror i slättbygd till lättare jordar i småbrutet landskap norr om Dalälven.

Anders Ericsson

Telefon 021-177722

Mobil + 46 (0)70-562 02 71

E-post anders.ericsson@hushallningssallskapet.se